İnsan Kaynakları Politikası

Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., insan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğu inancı ile çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanıldığı, dürüst ve adil, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve fırsat eşitliği sağlamayı ve iletişimde olduğu tüm paydaşlara karşı saygılı olmayı sağlamayı hedefler.

Ticari faaliyetlerini insan haklarına saygı temelinde, dürüst ve ahlaka uygun olarak ifa etmeyi ve faaliyet gösterdiği her yerde kanunlara ve düzenlemelere uygun hareket etmeyi taahhüt eder.

Aynı hassasiyetle, tedarikçilerimizden ve çalışanlardan aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket etmelerini ve tam uyum sağlamalarını bekler.  

-İnsan haklarına saygılıdır.

-Çalışanların yetkinlikleri ve performansları doğrultusunda şirket içinde kariyer imkanları sunar.

-İşe alma, ücretlendirme, performans ve iş aktı süreçlerinde yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, politik görüş, sendikal faaliyetlere katılım ve üyelik, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu açısından ayrımcılık yapmamaya, ayrımcılık oluşmasını engelleyici mekanizmaları süreçlere entegre eder.

-Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistem ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendirir.

-İnsan kaynakları politikalarını sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi hedefler.

-Çalışanlarının insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğu bilinci ile güvenliğini sağlar ve korur.

-Çalışanlarımızla etik ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesine dayalı ilişkilerin oluşturulmasını sağlamayı hedefler.

-Çalışanların bağlılığını ve motivasyonunu yüksek tutmaya yönelik uygulamalar geliştirir.

-Çalışanların mesleki olduğu kadar kişisel gelişimlerine yönelik eşitlik esasına dayalı ve herhangi bir ayırım gözetmeksizin eğitim imkânları sağlar.

-Çalışanların daima yasalara ve insan haklar konusunda etik ilkelere uymak, temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek ve kurallara uygun hareket etmek konularında azami özeni göstermekle yükümlü olduğunu kabul eder, aksi takdirde disiplin cezası ve iş akdinin feshine giden yaptırımları uygular.

-Çalışanlarının, Etik Davranış Kuralları’nın ihlal edildiğini öğrendikleri veya şüphelendikleri durumda bunu üst amirine ya da duruma göre Denetim Komitesine bildirmesini bekler.

-Kişinin işyerindeki huzuru ya da iş ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecek şekilde yaptığı bildirimin 3.şahıslara ifşa edilmesini yasaklar.

-Etik kurallara aykırı davranışta bulunmayı reddeden ve iyi niyetle bildirimde bulunan çalışana misilleme yapılmasına veya bu çalışanın herhangi bir şekilde zarar görmesine izin vermez.

-Tedarikçilerinin ırk, din, cinsiyet, milliyet, yaş, sosyal statü, fiziksel yapı, işe alma, ücretlendirme, eğitim imkanı, terfi ve emeklilik uygulamaları, siyasi görüş veya medeni duruma göre hiçbir şekilde ayrımcılık yapmamasını, çalışanlarına eşit fırsatlar yaratmasını, ayrımcılık ve taciz ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygun hareket etmesini bekler.

-Tedarikçilerinin yasal mevzuatta tanımlanan yaş sınırına göre işçi çalıştırmalarını, zorla çalıştırma ve suistimalin engellenmesi, çalışma saatleri, fazla mesai ve ücretler, sosyal yardımlar ve yasal tatil hakları, sağlıklı ve güvenlikli bir iş ortamını sağlanması ile ilgili yasal düzenlemelere, insan haklarına saygılı, iş ahlakı ve yolsuzlukla mücadele prensiplerine uygun hareket etmesini bekler.